Kategória Výrobcovia
Anketa
PollPáči sa Vám Tiché PC facebook stránka?
Sme tam, kde vy!
Naši partneri
Diamandy.sk
Pretaktovanie.sk
Zlatník.sk
Cyclonedesign

1.  Všeobecné obchodné podmienky - účinné od 01.04.2010 (rev. 03.04.2016)

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.tichepc.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.tichepc.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO: 45464022, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25425/V, DIČ: 2023010385, IČ DPH: SK2023010385 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


 • 1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tichepc.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

Tiché PC s.r.o
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
IČO: 45464022
DIČ: 2023010385
IČ DPH: SK2023010385


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Vložka č. 25425/V, oddiel: Sro.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. 055/6220781 ,  fax. 055/6224547
www.soi.sk

 

 • 1.2 Čísla bankových účtov:

Bankové spojenie: Československá obchodná banka 4022374175/7500

IBAN: SK78 7500 0000 0040 2237 4175

 • 1.3 Prevádzkareň:

 

Kancelária Tiché PC
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
IČO: 45464022
DIČ: 2023010385
IČ DPH: SK2023010385
Zodpovedné osoby: Očenáš Gabriel, Očenášová Viera

 

 • 1.4 Kupujúcim je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v  bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
 • 1.5 Používaním WWW stránok internetového obchodu www.tichepc.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
 • 1.6 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • 1.7 Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

2. Objednávanie tovaru

 • 2.1 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

 

1. prostredníctvom internetových stránok www.tichepc.sk
2. e-mailom na adrese objednavky@tichepc.sk
3. osobne v kancelárii (po predošlom dohodnutí na presnom termíne) –
Tiché PC, Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice

 

 • 2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu (čo aj potvrdzuje pred odoslaním objednávky). Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky
 • 2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní ihneď e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky s povinnosťou platby predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.
 • 2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh tovaru a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 • 2.5 Kupujúci môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred prevzatím tovaru, alebo do 14 dní po prevzatí a to odstúpením od kúpnej zmluvy. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať nawww.tichepc.sk v časti "Nastavenie účtu (konta)" a  „Vaše údaje/objednávky“. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom, prípadne priamo cez formulár "dotaz/zmena". Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
 • 2.6 V prípade zrušenia objednávky/položky v objednávke zo strany kupujúceho predávajúci neúčtuje žiadny storno poplatok.
 • 2.7 V prípade doplnenia, aktuálnej objednávky, môže kupujúci požiadať predajcu o jej doplnenie e-mailom na adrese objednavky@tichepc.sk, alebo telefonicky, prípadne priamo cez formulár "dotaz/zmena", pričom nahlási objednávkový kod tovaru a počet ks. daného tovaru. Predajca objednávku doplní o daný tovar, pričom systém automaticky po zmene odošle informáciu o zmene objednávky, s komentárom od predajcu (v závislosti od formy platenia za tovar, sa odošle automaticky zmenená zálohová faktúra, prehľad objednávky).
 • 2.8 Vysvetlivky k stavom vašej objednávky ("Nastavenie účtu (konta)" „Vaše údaje/objednávky“)

 

· ČAKAJÚCA NA PRIJATIE / REGISTROVANÁ ... nová registrovaná, ešte však neprijatá objednávka, 1.stav

· VYBAVUJE SA
... Vašu objednávku sme videli a evidujeme ju, v poznámke k objednávke Vás informujeme o dobe dodania, dostupnosti / nedostupnosti jednotlivých položiek (je to informácia pre Vás, aby ste vedeli že objednávka od vás prišla do našej evidencie a evidujeme ju ).

· ODOSLANÁ ... informácia pre Vás, že tovar bol expedovaný a max. do 48 hodín vám ho donesie kuriér.

. STORNOVANÁ ... stornovaná objednávka.


3. Cena za tovar

 • 3.1 Ceny uvedené na internetových stránkach www.tichepc.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a obsahuje už prípadne recyklačné a autorské poplatky, pričom je kupujúci priamo na stránke produktu informovaný, akú cenu z výslednej tvoria dané poplatky.
 • 3.2 Predajca - spoločnosť Tiché PC s.r.o. je platcom DPH – IČ DPH: SK2023010385
 • 3.3 Ceny uvedené na internetových stránkach www.tichepc.sk sú bez DPH aj s DPH v eurách, týka sa to aj recyklačných a autorských poplatkov.
 • 3.4 -
 • 3.5 Všetky zľavy a akciové produkty sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.tichepc.sk tzn. z "Bežnej ceny". Kupujúci vidí akciový tovar v sekcii "AKCIE" pričom akciový produkt spĺňa všetky náležitosti "Akciového produktu" tj.: Pôvodnú cenu "Bežnú cenu" produktu, Akciovú cenu a dátum do kedy trvá akcia na daný, akciový produkt.
 • 3.6 K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.
 • 3.7 Balné alebo iné poplatky (s výnimkou vyššie spomínaných recyklačných/autorských poplatkov) nie sú účtované.


4. Platba za tovar

 

 • 4.1 Tovar je možné uhradiť:

1. prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode
1.2 na základe zálohovej faktúry odoslanej systémom po prijatí objednávky, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu.
2. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra
3. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v kancelárii Tiché PC s.r.o (po predchádzajúcej dohode o prebratí v deň a hodinu)
4. Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:

 

POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ SA VAŠA OBJEDNÁVKA NEDOSTANE DO STAVU "VYBAVUJE SA" PRIČOM SYSTÉM AUTOMATICKY VYGENERUJE ZÁLOHOVÚ FAKTÚRU (s údajmi na úhradu) a s prijatím objednávky Vám ju pošle na e-mail. NEPLAŤTE VOPRED bez ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY. Prosíme KUPUJÚCICH, aby uhrádzali PRESNÉ SUMY a uvádzali správne VARIABILNÉ SYMBOLY nachádzajúce sa v zálohových faktúrach.

 

 • 4.2 Všetky platby musia byť uskutočnené v sume EUR.
 • 4.3 Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

 

5. DODACIE PODMIENKY

 

 • 5.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.tichepc.sk predstavuje aktuálny stav zásob na sklade, stavy produktov su reálne, pričom v detaile produktu je uvedený skladový stav produktu v počte kusov (pre presný stav v ks. je nutné kurzor myšky podržať na statuse dostupnosti produktu, pričom po danom úkone výjde tabuľka s presným počtom ks.), prípadne stav produktu: SKLADOM X kusov, SKLADOM do 1-2dní na externom sklade X kusov, SKLADOM do 7-10 dní -skladom u dodávateľa, NA OBJEDNÁVKU, NEDOSTUPNÝ, DO TÝŽDŇA, NA CESTE (dátum dostupnosti). V prípade stavu SKLADOM do 1-2dní na externom sklade X kusov je uvádzaný počet kusov na externom sklade reálny a tovar príde do nášho skladu do 1-2 pracovných dní. V prípade stavu DO TÝŽDŇA tovar naskladníme na náš sklad obvykle do 7-10 pracovných dní.
 • 5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke www.tichepc.sk je nasledovná:

 

1. ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky
2. ak je tovar na externom sklade (stav SKLADOM do 1-2dní na externom sklade X kusov), potom sa naskladní na náš sklad spravidla do 1-2 pracovných dní a potom posiela kupujúcemu
3. v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky

 

 • 5.3 Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.
 • 5.4 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok
 • 5.5 Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho
 • 5.6 Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia

 

6. DOPRAVA TOVARU

 

 • 6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.tichepc.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.
 • 6.2 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

 

1. v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou UPS (Slovak Parcel Service), alebo DHL (DHL Parcel)
2. osobný odber v kancelárii (po predchádzajúcej dohode o prebratí v deň a hodinu)
Tiché PC s.r.o, Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice

 

 • 6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 • 6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
 • 6.5 V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
 • 6.6 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací list, návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).
 • 6.7 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 • 6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na vysporiadanie vzniknutej škody s prepravcom. O prepravcovi, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru, rozhoduje predávajúci. Cena za dopravu je uvádzaná na doklade o kúpe samostatne a je súčasťou celkovej hodnoty dodaného tovaru.
 • 6.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške do 14 pracovných dni.
 • 6.10 Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého, alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.
 • 6.11 Poplatky za dodanie tovaru do 30kg a následne 50 kg nájdete v sekcii Dodanie Tovaru na odkaze: ODKAZ
 • 6.12 V prípade ak nebol tovar doručený kuriérom v dohodnutom termíne (spravidla do 24 hodín od odoslania) a kupujúci nemá informáciu o stave doručovania tovaru, môže sa obrátiť na našu prevádzku, kde mu budú poskytnuté požadované informácie, prípadne si podľa informácii v  expedičnom emaile môžete zavolať do depa kuriérskej služby a podľa čísla zásielky sa o jej statuse informovať.
 • 6.13 Poplatok za dodanie tovaru nad 50 kg je kupujúcemu oznámený pred prijatím objednávky e-mailom, telefonicky.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 

 • 7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 

 

- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti


- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť


- sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny


- sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

 

 

 • 7.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.
 • 7.3 Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Miestom pre uplatnenia reklamácie je prevádzka Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41,040 01 Košice, kde sa nachádza servisné a reklamačné stredisko spoločnosti Tiché PC s.r.o.. Ak to povaha veci umožňuje môže predávajúci po dohode s kupujúcim určiť aj iné miesto v rámci SR na prevzatie reklamácie, vykonanie záručného servisu, alebo opravy.(napr. Zoznam záručných servisov a opravovní uvedení v Záručnom liste).
 • 7.4 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom (dodacím listom ak tento bol vydaný). Pokiaľ bol kupujúcemu vystavený záručný list od výrobcu, tak tento záručný list je nutne preukázať pri uplatnení reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 7.5 Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady.
 • 7.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.
 • 7.7 Všetky záručné opravy sú bezplatné.
 • 7.8 Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.
 • 7.9 Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom, alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 8.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tichepc.sk je Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01, Košice, IČO: 45464022, IČ DPH: SK2023010385.
 • 8.2 . IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201410939 a názvom "IS - e-shop"
 • 8.3 Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Pred nakupovaním v obchode je potrebné sa zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

  a) meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  b) e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim)
  c) voliteľne ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  d) voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)
  e) ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH

  Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje údaje a ďalšie nastavenia prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení do svojho účtu na stránke www.tichepc.sk.
 • 8.4 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.tichepc.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky a teda aj vybavenia objednávky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo na vybavenie konkrétnej objednávky.
 • 8.5 Podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.tichepc.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka deaktivuje zákaznícke konto a tým aj jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
 • 8.6 Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 • 8.7 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu neurčitú. Predávajúci tiež môže zasielať občasné e-maily kupujúcemu. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.
 • 8.8 Súbory Cookies s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

 

 • 9.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • 9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

10. POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

 

Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.

 

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

 

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • 11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • 11.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

12. RECYKLÁCIA a KOLEKTÍVNY SYSTÉM

Dňom 20.02.2007 sa spoločnosť BERYL – Andrej Očenáš stala členom kolektívneho systému SEWA, a.s, pričom členstvo si môžete overiť v zozname členov na Zoznam členov. V roku 2010 pri transformácii spoločnosti na Tiché PC s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice, IČO: 45464022, DIČ: 2023010385, IČ DPH: SK2023010385 je táto spoločnosť zapísaná v členstve SEWA.

 

Z vyššie spomenutých zákonov, nariadení a vyhlášok vyplýva výrobcom / dovozcom elektrozariadení povinnosť financovať, zaisťovať a spolupodieľať sa na zbere a likvidácii elektroodpadov a odpadov z obalov.

 

Toto sa deje formou tzv. Recyklačného poplatku, ktorý bude fakturovaný na doklade (faktúre) predaja ako samostatná položka pre každý druh produktu.

 

Pre Vás spotrebiteľov to znamená menšie navŕšenie ceny práve o tzv. recyklačný poplatok. Do poplatku je zahrnutá následná likvidácia tovaru. Zberné miesto na tovar je povinná zaistiť každá obec a spoločnosť zaisťujúcu likvidáciu je povinná odpad odobrať.

 

Výšky recyklačných poplatkov (RP) pre výrobky kategórie 3, ktorých sme distribútorom platné od 1.1.2016 (ceny za ks):


 

 

 

13. Právna doložka Copyright


Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti Tiché PC, s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Košík
0,- € Objednať
Garancia kvality
TOP produkty
Reklama